Is jy dalk Mislei oor die tyd waarin ons leef?

Dienste in Namibië oor die Eindtyd: Prof Johan Malan

Boodskappe deur Johan Malan die huidige profetiese toestand in die wêreld.

Prof-Johan-MalanBoodskappe:

  • Israel se sewe groot feeste.
  • Tien streke in die ontluikende newe wêreldorde.
  • Twee demoniese strategieeë vir die vernietiging van Isreal.
  • Groot magverskuiwings in die Midde-Ooste.

Laai af Reeks Uiteensetting Download The Series Outline

Klank & Video Preke

Geloof en Bekering

In die Nuwe-Testamentiese verlossingsleer is daar ʼn sterk verhouding tussen die begrippe “geloof in Christus” en “bekering”. Indien ons waarlik in Christus glo, is bekering uit ons bose en selfsugtige verlede vanselfsprekend. Indien ons sou nalaat om die noue verband tussen hierdie twee aspekte van ons verlossing raak te sien en te erken, loop ons gevaar om die grondbeginsels van ons geestelike lewe te ondermyn en foutief voor te stel. Sulke mense kan weens hulle eensydige denke selfs eindig met net ʼn gedaante van godsaligheid. Geloof in Jesus Christus as Verlosser kan slegs bevestig word deur weg te draai van die geestelike duisternis van sonde af en ons toevlug te neem tot Hóm alleen wat in staat is om ons sonde te vergewe en ons siele te red. Hy is die lig van die wêreld, in Hom is die ewige lewe, en bekering is die wyse waarop ons tot Hom nader om ʼn lid te word van sy geestelike liggaam op aarde (die ware kerk wat uit alle weergebore gelowiges bestaan).

Faith and Repentance

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. If we fail to recognise the close association between these two aspects of our salvation, giving due recognition to each of them, we are at risk of undermining and distorting the foundations of our spiritual life. Such people may even end up only having a form of godliness because of their biased thinking. Faith in Jesus Christ as our Saviour can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls. He is the light of the world, in Him is life everlasting, and repenting is the way towards approaching Him and becoming a member of His spiritual body on earth (the true church consisting of all born again believers).