Is jy dalk Mislei oor die tyd waarin ons leef?

Dienste in Namibië oor die Eindtyd: Prof Johan Malan

Boodskappe deur Johan Malan die huidige profetiese toestand in die wêreld.

Prof-Johan-MalanBoodskappe:

  • Israel se sewe groot feeste.
  • Tien streke in die ontluikende newe wêreldorde.
  • Twee demoniese strategieeë vir die vernietiging van Isreal.
  • Groot magverskuiwings in die Midde-Ooste.

Laai af Reeks Uiteensetting Download The Series Outline

Klank & Video Preke

Kenmerke van ons Tyd – die Groot Verval van die Laaste Dae

Die Bybel werp lig op groot veranderings wat in die laaste dae op verskeie lewensterreine sal plaasvind. Uit ʼn geestelike oogpunt sal daar enersyds onder evangeliese Christene ʼn beweging wees van voorbereidings om die hemelse Bruidegom tydens sy geheime koms te ontmoet en daarna saam met Hom in die verdere openbaring van sy koninkryk te deel (Op. 5:9-10; 20:6). Andersyds sal daar onder die groot aantal geestelik misleides ʼn proses van morele en geestelike verval wees in afwagting op die verskyning van ʼn multigodsdienstige vredevors wat in die Bybel "die Antichris" of "die dier" genoem word (1 Joh. 2:18; Op. 13:1-2). Hy sal ʼn humanistiese nuwe wêreldorde instel wat die gevalle mens se eindtydse poging sal wees om homself (soos in Babilon van ouds) sonder God, en spesifiek ook in opposisie teen God en sy koninkryk, te regeer (Op. 13:7).

Characteristics of Our Time – the Great Falling Away of the Last Days

The Bible sheds light on great changes that will occur in various spheres of life during the last days. From a spiritual point of view there will, on the one hand, be preparations among evangelical Christians to meet the heavenly Bridegroom during His secret coming and to subsequently share with Him in the further revelation of His kingdom (Rev. 5:9-10; 20:6). On the other hand, there will be a process of moral and spiritual falling away among the large number of spiritually deceived people in anticipation of receiving the multireligious prince of peace who is described in the Bible as the Antichrist or the beast (1 John 2:18; Rev. 13:1-2). He will institute a humanistic new world order (reminiscent of the ancient Babylonian Empire) which will be fallen man's deliberate effort to rule himself without God, and specifically also in opposition to God's kingdom (Rev. 13:7).