Christologie

Genade en Oordele: Christus as Verlosser en Regter

Een van die attribute van God waaraan daar in moderne prediking en Bybelstudie al hoe minder aandag gegee word, is sy geregtigheid. Hierdie eienskap van God lei daartoe dat Hy van mense wat na sy beeld geskape is, reg en geregtigheid vereis omdat Hy alle vorms van ongeregtigheid haat en verbied (Ef. 4:24). Ongeregtigheid is sonde, en God het Homself ten doel gestel om ’n einde aan sonde te bring deur sy toorn en oordele oor onbekeerlike sondaars uit te stort. Ná die eindoordeel en die verdelging van die sondaars én die duiwel wat hulle verlei het, beplan Hy ’n nuwe skepping waarin daar nooit enige sonde en ongeregtigheid sal inkom nie.

Read more ...

Verval van die Ware Jesus af

Die wêreld is onder groot druk om die rug te draai op die ware Christus van die Bybel sodat daar ’n multigodsdienstige ontvanklikheid geskep kan word vir die verskyning van die valse Christus van alle gelowe. Die komende Messias-Koning van die misleide wêreld sal die Antichris wees, die groot teëstander van die ware Christus. ’n Toenemende aantal mense is positief op sy koms ingestel, totaal onbewus van die feit dat hulle deur die duiwel mislei is om die weg voor te berei vir die verskyning van ’n valse vredevors vir die hele mensdom.

Read more ...

Hoedanighede Waarin die Here Jesus Gaan Verskyn

Die kerkbedeling is besig om ten einde te spoed, en dit beteken dat die groot, eindtydse openbaring van Jesus Christus baie naby is. Hy gaan in ’n relatief kort tyd in verskillende hoedanighede aan verskillende groepe mense geopenbaar word, afhangend van die verhouding waarin hulle teenoor Hom staan. Hierdie groot groepe mense is eerstens die ware gelowiges van alle tye, tweedens die ongeredde wêreld, en derdens die volk Israel.

Read more ...

Jesus Christus: Die Middelpunt van ons Bestaan

‘n Saligmakende geloof in Jesus Christus lei na ‘n grondige herskepping van ons lewe waarin die ou dinge verbygaan en alles nuut word (2 Kor. 5:17). ‘n Wesenlike deel van hierdie verandering is ‘n nuwe uitkyk op die lewe wat na ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing lei. Die totale werklikheid waarin ons leef, kry uit ‘n Christelike oogpunt nuwe betekenis – die skepping van die heelal, die wese van die mens, die redes vir sy verdorwenheid, die werklikheid van ‘n opponerende koninkryk van die duisternis, die vernuwende werk van Christus, asook die ewige verheerliking van die regverdiges en die ewige straf vir sondaars.

Read more ...

Soendood van die Lam van God

Dit is belangrik om duidelikheid te verkry oor die tyd en omstandighede van die Here Jesus se soendood net buite Jerusalem op Goeie Vrydag, byna 2000 jaar gelede. Die historiese gebeurtenis sowel as die diep geestelike betekenis van die kruisiging moet duidelik verstaan word. Ons moet eerstens die drie dae tussen die kruisiging en opstanding van Christus in hulle korrekte historiese verband plaas.

Read more ...

Belangrike Leer oor die Here Jesus se Godheid

Ons leef in ‘n tyd waarin die Drie-eenheidsleer, en veral die godheid en ewige selfbestaan van die Here Jesus, deur ‘n toenemende aantal teoloë verwerp word. Hierdie probleem is nie net die produk van moderne teologiese denke nie, maar die gevolg van eeue-oue dwalings in leerstellings oor Jesus Christus. Ons sal ver in die kerkgeskiedenis moet teruggaan om die oorsprong van die ernstige tekortkomings en wanopvattings in die moderne Christologie te kan bepaal.

Read more ...

Wie is Jesus?

Opsomming: In hierdie artikel word die Godheid, name en attribute van Jesus uit ‘n Bybelse perspektief bespreek.

Te midde van al die valse godsdienste wat uit die koninkryk van die duisternis voortkom, die ander Jesusse wat die vyand se subtiele pogings tot die nabootsing van die Here Jesus is, die dooie tradisies en lewelose vormgodsdiens waardeur die waarheid van God se Woord bedek en verduister word, en te midde van ‘n wêreldwye aanslag van verleidende geeste op die kerk van die Here, staan Jesus Christus en sy verlossingsboodskap onmiskenbaar uit soos ‘n helder skynende lig in ‘n donker wêreld. Hy is die enigste oplossing vir ‘n mensdom wat in die mag van die Bose is:

Read more ...

Die Messias in Jesaja 61

Opsomming: ‘n Duidelike Messiaanse profesie word in Jesaja 61 aangetref.

Die Messias is gestuur om die genadejaar van die Here aan te kondig, sodat daar vrylating kan kom vir almal wat gevangenes van Satan is. By sy tweede koms sal Hy wraak uitoefen oor almal wat sy reddende genade versmaai het. In daardie tyd sal Hy die oorblyfsel van Israel red, in hulle land bevestig, en hulle sal sy lof oral op aarde verkondig.

Read more ...

Die Liefde van God

Opsomming: Die liefde van God is die groot saak waaroor dit in die Bybel gaan. Dit is ‘n liefde wat ten grondslag van die saligheidsplan lê, en ook van ons verhouding met die Here.

1. Kenmerke van God se liefde

Lees 1 Korinthiërs 13:1-13.

Die basiese elemente van die mens se geestelike lewe word in 1 Korinthiërs 13:13 gedefinieer, waar Paulus sê: “En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.” Waarom is die liefde groter as geloof en hoop?

Geloof is ‘n uitdrukking van die verhouding waarin ek tot die Here staan. Ek glo in Hom, ek neem Hom in die geloof aan, en ek lewe ook deur die geloof. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag (Heb. 11:6) Maar geloof sal ophou wanneer die Here kom – want dan gaan geloof oor in aanskoue.

Read more ...

Die Woord van God

Opsomming: In hierdie artikel word 14 eienskappe van die Woord van God beskryf. Dit word in antwoord op die toenemende aanvalle op die Bybel aangebied.

Ons leef in die tyd van die grootste en omvattendste aanslag wat daar ooit in die geskiedenis teen die Woord van God gemaak is. Dié keer kom die aanslag nie net van ‘n ongelowige, heidense wêreld en sy leiers nie, maar ook van ‘n groot skare valse teoloë en hulle volgelinge binne-in Christelike kerke en kweekskole. Die eindtydse skrifgeleerdes en fariseërs huiwer nie om die Bybel hewig aan te val deur dit as ‘n menslik-geïnspireerde boek vol mitologie, foute en weersprekings te beskryf nie. Boonop bestempel hulle dit as ‘n tyd- en situasiegebonde boek wat eeue gelede al uitgedien is. Die Bybel is vir hulle ‘n historiese geskrif wat slegs in die periode toe dit geskryf is, toepaslik was omdat dit die denke en bygeloof van daardie tyd weerspieël, bv. die bygeloof dat daar ’n duiwel en ‘n brandende hel is. Die duiwel word volgens hulle in mitologiese terme as ‘n slang en ‘n draak met sewe koppe beskryf. Volgens liberale teoloë word die moderne mens nie hierdeur aangespreek of gebind nie omdat sy lewens- en wêreldbeskouing, soos deur die sielkunde, die filosofie en die evolusionistiese natuurwetenskappe bepaal, baie ver ontwikkel en in werklikheid die Bybel vervang het. Die mens het dus sy eie god geword, met die wetenskap as sy bybel en ‘n humanistiese manifes oor menseregte as sy morele kode vir persoonlike regte en vryhede.

Read more ...