Daaglikse Oordenkings

’n Demoniese Strategie vir die Misleiding van Israel

Inleiding

Ons is om verskillende redes dank verskuldig aan Israel, maar hoofsaaklik omdat hulle die Woord van God ontvang en opgeteken het, en dit tot ons beskikking gestel is deur die bediening van eerste geslag Joodse evangeliste. Die verbondsvolk Israel is egter, net soos die nie-Joodse volke, blootgestel aan intensiewe, demoniesgeïnspireerde misleiding – om ons almal van ons geestelike erfenis in die Messias, Jesus Christus te beroof. Alle volgelinge van die Messias behoort dit as hulle hoogste roeping te aanvaar om: (a) die ware evangelie met sy vrymakende krag aan alle volke te verkondig, beginnend by die Jode; en (b) om alle mense te waarsku, maar veral ook vir Israel, teen die vernietigende gevolge van geestelike misleiding. In hierdie artikel word die duiwel se strategie vir die geestelike verblinding van Israel bespreek. Slegs die lig van die ware evangelie kan die duisternis van misleiding verdryf. Die Messias is vol van genade en waarheid (Joh. 1:14) en sy Woord is die enigste tydlose standaard vir Goddelike waarheid.

Read more ...

Week 1

1. Geestelikheid en vleeslikheid

Gal. 5:16-17 – “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”

Daar is ‘n groot en ernstige blokkasie in baie Christene se geestelike lewens, en dit is die ongekruisigde vlees. Die vlees is die ou, sondige natuur van die mens. Dit word net in beginsel gekruisig wanneer ‘n mens gered word, m.a.w. die moontlikheid word aan jou gebied om dit deur die kruis van Jesus Christus, en ook deur die krag van die Heilige Gees, te kan oorwin. Die opdrag in Gal. 5:16 is duidelik: “Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.” Die volgende vers wys egter op die struikelblok van die vlees wat jy eers moet oorkom voordat jy voluit deur die Gees kan lewe en oorwin.

Read more ...

Week 2

1. Die beskerming van die Here

Psalm 125:2 – “Rondom Jerusalem is berge; so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.”

As ons waarlik die Here ken en in sy weë wandel, sal Hy ons van onheil bewaar, ongeag of dit die duiwel of enige van sy bose handlangers is wat ons aanval, mislei of op enige manier wil benadeel. In Psalm 91:14-15 staan daar: “Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.”

Read more ...

Week 3

1. Wyse en dwase maagde

Matt. 25:1-3 – “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.”

Ons moet die harde werklikheid in die gesig staar dat daar in die koninkryk van die hemel wyse én dwase maagde is. Beide groepe wag op die koms van die Bruidegom, maar net een groep is vir hierdie ontmoeting gereed en waardig. Dié wat wys is, neem ekstra olie met hulle saam. Dit dui op die tweede genadewerk van vervulling met die Heilige Gees. Daar is baie opdragte in die Nuwe Testament dat Christene met die Heilige Gees vervul moet word (vgl. Hand. 6:3; Ef. 5:18). Nie almal voldoen egter aan hierdie opdragte nie, en daardeur tree hulle dwaas op. Paulus noem sulke persone in 1 Kor. 3:1-3 vleeslike Christene. Hy sê vir hulle: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.” Hulle wandel nie deur die Gees nie en doen dus nie werke wat die Here behaag nie.

Read more ...