Eskatologie

Die bose koning van die Noorde (deel 2)

Tydens die internasionale verstrooiing van Israel in Nuwe-Testamentiese tye het daar ideologieë en magsgroeperinge in die wêreld ontstaan wat ongekend is in die geskiedenis van die mensdom. Dit het die politieke, militêre, ekonomiese, tegnologiese en godsdienstige landskap van die planeet ingrypend verander en op verskillende lewensterreine ʼn hernude stryd om wêreldoorheersing ontketen. As gevolg hiervan word die herstelde Israel van die eindtyd deur vyandige magte gekonfronteer wat weer, soos in die geval van die Romeinse Ryk in die eerste eeu, hulle voortbestaan toenemend bedreig. Die eindtydse situasie is egter meer kompleks omdat daar van verskeie fronte af wêreldwye aanvalle op die Joodse staat gedoen word.

Read more ...

Die bose koning van die Noorde (deel 1)

Israel was sedert hulle oorsprong as ʼn volk wat deur God geroep is, nog altyd deur vyande omring en dit het daartoe gelei dat oorloë of dreigende oorloë deel was van hulle bestaan. Die grootste bedreiging het meesal uit die noorde gekom, van waar magtige vyande op Israel toegeslaan het met die doel om hulle uit te wis. Hierdie oorloë was demoniesgeïnspireer omdat Israel God se uitverkore volk is aan wie sy Woord met ʼn boodskap van redding vir die hele mensdom toevertrou is (Rom. 3:1-2). Hulle was ook ʼn volk deur wie die Seun van God mens geword het in die koningshuis van Dawid (Luk. 1:26-35; 2:11), sodat Hy versoening kon doen vir die sondes van alle mense (Joh. 1:29; Rom. 3:23-24). Israel is verder bestem om eendag in die vrederyk saam met die Messias oor die wêreld te regeer (Jes. 60:12), maar dit sal eers gebeur nadat die hele oorblyfsel van die volk met die Messias versoen is (Jer. 31:31-34; Sag. 12:10; Rom. 11:25-26).

Read more ...

Globalisme en die Regering van die Antichris

Die stelling word dikwels gemaak dat die humanistiese agenda van globalisme (wêreldeenheid) die weg baan na 'n nuwe wêreldorde onder die persoonlike leierskap van die Antichris. Die Bybel bevestig hierdie scenario en gee 'n aantal profetiese waarskuwings teen 'n eindtydse beweging van hierdie aard. Daar word egter ook in die Bybel beloftes gegee oor 'n Christelike nuwe wêreldorde onder die leierskap van Jesus Christus gedurende die Millennium. Dit is nodig om duidelik tussen hierdie twee ryke te kan onderskei. In hierdie artikel sal ons 'n kort oorsig gee ten opsigte van die ideologie van humanistiese globalisme, en ook aandui hoedat dit gebruik word om 'n ingesteldheid te skep wat bevorderlik is vir die aanvaarding van die Antichris.

Read more ...

Die Nuwe Jerusalem en die Bruid van Christus

Daar is by baie mense onduidelikheid oor die verband tussen die bruid van Christus en die Nuwe Jerusalem. Sommiges beweer die stad self is die bruid, nie die inwoners nie, terwyl ander weer sê dat die stad slegs die tuiste van die verheerlikte Israel sal wees – nie van Christus se bruidsgemeente nie. Johannes sê die volgende oor die betekenis en glansryke voorkoms van hierdie wonderstad:

Read more ...

Bloedmane, Sonsverduisterings en Meteore

Daar is twee belangrike redes waarom daar ’n hernude belangstelling in kosmiese verskynsels soos son- en maansverduisterings is, asook in die werklike gevaar wat meteore en asteroïdes vir ’n digbevolkte wêreld inhou. Een rede is die publikasie van inligting, hoofsaaklik deur Messiaanse Jode, dat verskeie sogenaamde “bloedmane” en verduisterings van die son met belangrike Joodse feesdae saamval en dus eskatologiese betekenis het. Die ander rede is ’n groeiende bewussyn van die gevare wat meteore en asteroïdes vir die lewe op aarde inhou.

Pastor Mark Biltz, ’n Messiaanse Jood van El Shaddai Ministries buite Washington in Amerika, het ’n baie opspraakwekkende ontdekking oor son- en maansverduisterings gedoen en dit met Bybelse profesieë oor Israel in verband gebring. Hy verwys na verskeie “bloedmane” wat in die laaste jaar van die huidige jaarweek in 2014 en 2015 sal voorkom, en bring dit in verband met Joël 2:31 wat lui: “Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Read more ...

Die Toekoms - Wat Kan Ons Verwag?

Daar is twee uiteenlopende benaderings tot die verklaring van Bybelse profesieë, naamlik die vergeestelikte en die letterlike verklarings. Dit lei na totaal verskillende en selfs botsende toekomsverwagtings, daarom is dit noodsaaklik dat elke Christen groter duidelikheid hieroor sal verkry. Ons moet beslis weet wat op ons wag as ons daarvoor gereed wil wees.
Valse verwagtings oor die toekoms lei na ontnugtering, verwarring en ook twyfel oor hoe ons die Bybel moet verstaan. Om geen duidelike verwagting te hê nie, lei na geestelike louheid en onbetrokkenheid by die Here se profetiese program. Net ’n regte, Bybelse toekomsverwagting help ons om waaksaam te bly en die tekens van die tye reg te vertolk (Luk. 12:54-56).

Read more ...

Die Rots wat die Nasies se Koninkryke sal Vernietig (Daniël 2)

Die Here het in ’n droom aan Nebukadnésar die aard en opeenvolging van heidense koninkryke geopenbaar, vanaf die vernietiging van Israel se koninkryk deur die Babiloniese Ryk, tot aan die einde van die tye van die nasies wanneer die Antichris se wêreldregering deur Christus vernietig sal word (Op. 19:19-21). Direk hierna sal die troon van Dawid deur die Messias self in Jerusalem herstel word (Hand. 15:16-17). Hierdie profetiese scenario is ononderbroke en strek regdeur die kerkdispensasie, insluitend die tyd wanneer Jerusalem steeds deur nie-Joodse heersers vertrap word: “...en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Die skielike beëindiging en vernietiging van heidense regerings in die wêreld sal tydens die wederkoms van Christus plaasvind (Op. 11:15). Hy is die klip (rots) wat die beeld sal vernietig (sien Dan. 2:34-35).

Read more ...

Verskyning en Optrede van die Antichris

Die eindtydse verskyning van die Antichris sal die finale stap wees in ’n demoniesgeïnspireerde program vir die vestiging van antichristelike denke en optredes wat al eeue lank voortduur. Die einddoel met hierdie program is om die wêreldbevolking geestelik, moreel en intellektueel van God en sy Woord te vervreem sodat die misleide mensdom vrywillig onder die regstreekse beheer van ’n antichristelike wêreldregering sal inskakel.

Read more ...

’n Kontantlose Monetêre Stelsel Spoedig Hier

In ’n artikel, “’n Kontantlose samelewing is dalk nader as wat die meeste mense besef”, word daar op die webblad www.theeconomiccollapseblog.com die volgende oor die wêreldwye oorskakeling na ’n kontantlose monetêre stelsel gesê:

Baie mense dink aan ’n kontantlose samelewing as iets wat in die verre toekoms lê. Ongelukkig is dit nie die geval nie. Die waarheid is dat ’n kontantlose samelewing baie nader is as wat die meeste mense besef. Die oorgang na ’n kontantlose samelewing geskied hoofsaaklik op ’n vrywillige basis. Op die oomblik word nog net 7% van alle transaksies in die VSA met kontant gedoen, en in die meeste gevalle is net klein bedrae hierby betrokke. Dink vir ’n oomblik daaraan: waar gebruik jy in hierdie tyd nog kontant? Indien jy ’n hamburger koop, of iets in ’n vlooimark, sal jy kontant gebruik, maar vir enige van die groter transaksies sal die meeste mense ander maniere van betaling gebruik.

Read more ...

Die Skrif aan die Muur

Daniël 5 beskryf die laaste paar dramatiese ure voor die val van die eens magtige Babiloniese Ryk. Koning Bélsasar het vir ’n duisend van sy maghebbers, sowel as sy vroue en byvroue, ’n feesmaal ter ere van die grootheid van Babilon in sy paleis aangebied. Op die fees het hy totaal minagtend teenoor die God van Israel opgetree omdat Hy gemeen het dat Israel se God nie in staat was om hulle uit die hand van die Babiloniërs te red nie. Die koning het sy minagting vir die Jode en hulle God getoon deur drank te laat bedien in goue en silwer voorwerpe wat Nebukadnésar se magte in die tempel geroof het toe hulle Jerusalem ingeneem het. Bélsasar het in sy grootheidswaan openlike hulde aan die magtige afgode van Babilon gebring en die onoorwinlikheid van sy ryk gevier.

Read more ...