Geestelike Dwalings

Waarskuwings deur Christus aan sy Kerk

Die Here Jesus gee deur sy briewe aan die sewe gemeentes in Klein Asië onderrig aan die universele kerk op aarde oor hoe om op die evangeliese weg van die suiwer Christelike leer te volhard (Op. 2 & 3). In sy boodskappe waarsku Hy teen die talle afdraaipaaie wat deur subtiele én openlike misleiding aan gelowiges gebied word, asook die meedoënlose vervolging van die waarheid waarmee die kerk deur die eeue heen te kampe gehad het. Hy wil ons leer om vas te staan en nie van koers af gedwing te word nie, sodat ons die einde van die reis as oorwinnaars kan bereik. Uit die kort en kragtige briewe is dit duidelik dat net ʼn minderheid van die gelowiges onder die oorwinnaars tel, en dit beklemtoon die belangrikheid van die waarskuwings teen ernstige dwalings van binne én buite die kerk, sowel as teëstand deur ʼn vyandige wêreld wat in die mag van die Bose lê. Die volgende is die belangrikste waarskuwings in die sewe briewe:

Read more ...

Die Wêreldwye Toepassing van Israel se Sewe Feeste

In Levítikus 23 is daar aan Israel 'n reeks van sewe profetiese feeste gegee wat gevier moes word in afwagting op die koms van die Messias en die vestiging van sy Israelgebaseerde wêreldkoninkryk. Benewens die sewe feeste wat elke jaar in 'n vaste volgorde gevier moet word, bevat hierdie hoofstuk ook bepalings oor 'n ander voorbereidende Messiasfees, naamlik die weeklikse Sabbat.

Read more ...

Die Kruisiging en Opstanding van Jesus, sy Name, die Doel van die Tora en die Sabbat

Ons beleef tans ’n wydverspreide oplewing van die Judaïsering van die Christelike geloof. Dit herinner sterk aan toestande wat in die eerste eeu geheers het, soos beskryf in Handelinge 15 en in die sendbrief aan die Galásiërs. Hierdie teologiese benadering bestaan uit ’n vermenging van Ou- en Nuwe-Testamentiese beginsels en staan bekend as Christelike Judaïsme of die Hebreeuse Wortels Beweging.
Die dryfkrag agter hierdie beweging is ’n vasberade poging om die Joodsheid van Jesus te beklemtoon: nie net kultureel en taalkundig nie, maar ook in ’n godsdienstige verband as ’n rabbi wat die Tora en die Sabbat streng onderhou het. Hulle uiterste eensydigheid blyk uit die feit dat hulle:

Read more ...

Dr. Abel Pienaar se Onbybelse Sienings

In sy artikel oor Jesus Christus en sy evangelie (Die Ou Dominee en Ek) neem dr. Abel Pienaar van die Renaissance Gemeente in Pretoria verskeie standpunte in wat lynreg met Bybelse sienings in botsing is. Die volgende is die belangrikste hiervan:

Eietydse (multigodsdienstige) spiritualiteit

Wie is dr. Abel Pienaar? Op die webblad van die Sentrum van Eietydse Spiritualiteit (http://www.spiritualiteit.co.za/) word hy só bekendgestel:

Read more ...

Nie Nou ‘n Koninkryk Nie

Dit is van die allergrootste belang dat Christene op ‘n toekomstige koninkryk ingestel sal wees, en nie op ‘n koninkryk nou, gedurende die kerkbedeling nie. Een van die baie ernstige vorms van geestelike misleiding waaraan die Christelike kerk wêreldwyd blootgestel word, spruit voort uit verkeerdvertolkte beloftes en opdragte dat ons hier en nou ‘n sigbare koninkryk moet vestig. ‘n Ingesteldheid van hierdie aard is die teelaarde vir geestelike misleiding, omdat dit aan die alternatiewe koninkryk van Satan die geleentheid bied om aan gelowiges “iets anders” voor te hou as wat die Bybel vir die huidige dispensasie aan ons bied: ‘n ander soort geloof,’n ander lewenswyse, ‘n ander status, ‘n ander wêreld en uiteindelik ‘n ander Christus en ‘n ander koninkryk.

Read more ...

Adrio König Bevraagteken Nou Sekere Aannames van Calvinisme

Die toenemende wetteloosheid, barbaarse dade, sinnelose moorde en menslike lyding maak dit vir teoloë al hoe moeiliker om verklarings vir hierdie verskynsels aan te bied.

Read more ...

Waak Teen al Satan se Vervalsings

Waarom is daar so baie Christelike kerke en sektes in die wêreld wat leerstellig in ‘n mindere of meerdere mate van die Bybel afwyk, en in sekere gevalle selfs die waarheid totaal verloën? Dit is alles die gevolg van onkunde en misleiding. Hierdie probleem is besig om verder in omvang toe te neem. In die lig hiervan is dit meer as ooit tevore nodig dat ons ons kennis van die Woord verbreed, ons geestelike insig verdiep, ons toewyding aan die Here Jesus verhoog en ons waaksaamheid teen die misleiding van Satan en sy valse profete verskerp. Vervalsings van die Christelike geloof neem in die eindtyd geweldig toe omdat dit die finale voorbereiding vir die verskyning van die valse Christus en die valse profeet is, wat deur hulle leuens die hele wêreld sal mislei (Matt. 24:4-5; 2 Thess. 2:6-10; Op. 13:11-14).

Read more ...

Koninkryksteologie

Baie van die dwalings wat in Christelike kerke voorkom, ongelukkig ook in sekere evangeliese kerke, kan na die koninkryksteologie van die eindtyd herlei word. Predikers raak bekommerd oor die verskynsel van ‘n kwynende, halfhartige en passiewe Christendom omdat hulle eie aansien en inkomste ook daaronder ly.

In ‘n poging om hierdie situasie te verander, word baie van hierdie predikers deur ‘n misplaaste ywer aangevuur om die toekomstige openbaring van God se koninkryk op ‘n dramatiese en sigbare wyse nóú te laat realiseer. Die volgende metodes en hulpmiddels word deur hulle ingespan om “herlewing” en ’n transformasie na koninkrykstoestande te bevorder:

Read more ...

Godsdienstige Dwalinge

Opsomming: Ernstige dwalings waarin 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie verkondig word, word in oënskou geneem.

Polarisasie tussen lig en duisternis

Die huidige verwikkelinge op godsdienstige gebied dui op ‘n verskerpte stryd tussen lig en duisternis. Die spanning en polarisasie tussen God se ryk en Satan se ryk neem as ‘n voorspel tot die openbaring van die Antichris en die begin van die verdrukking drasties toe.

Read more ...

Lagherlewing Steeds aan die Gang

Opsomming: Die Buite-Bybelse manifestasies van die sg. "lagherlewing" neem verdere afmetings aan, en laat mense steeds verder dwaal. "Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is" (Matt. 7:15). "En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei… Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei" (Matt. 24:11, 24).

Read more ...