Kerkgroeibeweging

Toenemende Dwalings Deur Hoëprofielleiers

Opsomming: Gerespekteerde geestelike leiers in Amerika, bv. dr. Robert Schuller, dr. Billy Graham en Norman Vincent Peale, wys tans die weg aan na misleiding.

Daar is in ons tyd ‘n toenemende aantal valse profete in die “Christen” wêreld. Sommige van hulle verkondig van die begin af hulle valshede om die mensdom te mislei. Ander is voormalige Christenleiers wat geestelik verval het en in ‘n stadium dwalings begin verkondig het. Vier van die dwalings wat baie van hulle in gemeen het, is die volgende:

Read more ...

Alpha nóg ‘n Kitsresep vir Valse Bekerings

Opsomming: Een van die uitlopers van die misleidende Toronto-ervaringsteologie van val en lag in die gees is die Alpha kursus vir geestelike groei.

Alpha is ‘n moderne metode waardeur sekere beginsels van Christenskap baie doeltreffend deur middel van seminare, praatjies, video-vertonings, kleingroepbesprekings en naweekkampe aan mense oorgedra word. Dit het in ‘n Londense gemeente van die Anglikaanse Kerk begin en reeds na baie kerke in die hele wêreld versprei waar dit oral (in elk geval tydelik) ‘n groot sukses is.

Read more ...

‘Promise Keepers’ op Kerkeenheid Ingestel

Opsomming: Die Promise Keepers is een van verskeie organisasies wat hulleself ten doel stel om die Christenwêreld ekumenies te verenig.

Die magtige beweging van die 'Promise Keepers' is 'n fyn uitgewerkte plan om miljoene mans vir 'n godsdienstige beweging met oënskynlik goeie doelstellings te mobiliseer. Die beweging is egter ekumenies met 'n uitdruklike agenda om kerke te verenig – dit sluit ook die Rooms-Katolieke in. Die hoofleier is 'n lid van die Vineyard charismatiese kerk wat wêreldwyd vir vreemde manifestasies en buite-Bybelse profesieë bekend geword het.

Read more ...

Gebed van Jabes vir Selfverryking

Opsomming: Die Jabes-gebed word hoofsaaklik ter wille van materiële voorspoed gebid en as ‘n trekpleister aangewend om mense weer met ‘byvoordele’ na godsdiens en die kerk terug te lok.

Read more ...

Dwalings van die Kerkgroeibeweging

Verskeie hoogs populêre en gerespekteerde kerkleiers in die wêreld wys tans die weg na geestelike dwalings aan. Sommige van hierdie mense verkondig van die begin af hulle valshede om die mensdom te mislei. Ander is voormalige evangeliese leiers wat kompromie met wêreldse denkrigtings gemaak het en nou op ‘n subtiele manier verskeie Bybelse leerstellings met hulle humanistiese verlossingsleer, sielkundige metodes van kerkleierskap en kerkgroei, ekumeniese denke, voorspoedsteologie en misplaaste koninkryksvisies vervang. Die volgende sewe dwalings is tipies van moderne kerkleiers wat ‘n humanistiese benadering tot hulle taak het:

Read more ...

Rick Warren Water die Evangelie Af

Rick Warren het daarin geslaag om die evangelie van verlossing só af te water dat dit vir Rooms-Katolieke, Protestante van alle beskrywings, én vir onafhanklike Christelike kerke oral in die wêreld aanvaarbaar is. Meer as 20 miljoen kopieë van sy boek, The Purpose-Driven Life, is reeds verkoop, en sy 40 dae program van geestelike toewyding word deur duisende gemeentes gevolg.

Read more ...

Rick Warren se Misleiding Kring Uit

Rick Warren het ‘n tipies menslike beskouing van kerkgroei en geestelike ontwikkeling. Sy beoordeling is hoofsaaklik op uiterlike kriteria gebaseer ten einde sukses te bepaal, en het ‘n baie swak leerstellige basis. Sy nie-veroordelende evangelie (non-offensive gospel) is só vaag gedefinieer dat dit uit ‘n menslike oogpunt vir omtrent almal aanvaarbaar is. Geen aanstoot word aan mense gegee nie omdat sonde en die skrikwekkende gevolge daarvan, naamlik God se toorn oor sondaars, nie verkondig word nie. Die volle implikasies van die Here Jesus se kruisdood, waar Hy sy bloed gestort en sy lewe afgelê het om God se toorn oor sondaars wat tot bekering kom, af te wend, word ook nie verkondig nie.

Read more ...

Wilkinson en Warren in Afrika

Twee baie bekende en skatryk Amerikaanse predikers vestig ‘n groot deel van hulle aandag op Afrika, en het hulleself daaraan verbind om langtermyn humanitêre projekte op die vasteland te onderneem. Hulle is Bruce Wilkinson en Rick Warren.

Read more ...

Gevare van die Ekumeniese Beweging

‘n Verkorte weergawe van artikels deur dr. Opal Reddin van Central Bible College, VSA

Ek glo dat die grondslag vir samehorigheid in die ekumeniese beweging só breed is dat dit mense insluit wat die goddelike inspirasie van die Bybel, die godheid van Christus, die sondige natuur van die mens, die plaasvervangende dood van Christus as ‘n versoening vir ons sonde, asook ander belangrike leerstellings wat deur die Bybelse Christendom as noodsaaklik beskou word, verwerp.
  • Ek glo dat die oogmerke van die ekumeniese beweging in stryd met belangrike Bybelse oogmerke is, omdat hulle dikwels die noodsaaklikheid van persoonlike verlossing deur sosiale doelwitte vervang.
  • Ek glo dat die samevoeging van verskeie godsdienstige organisasies om ‘n oorkoepelende wêreldkerk te vorm, in godsdienstige Babilon van Openbaring 17 sal eindig.
  • Ek glo dat die evangelie ‘n “krag van God tot redding is vir elkeen wat glo” (Rom. 1:16). ‘n Vaste verbintenis aan hierdie leer sal ons teen ekumeniese bewegings beskerm wat die evangelieboodskap afwater en uiteindelik sal vernietig.

Read more ...

Rick Warren se PEACE-Plan

Hierdie artikel bevat ‘n kort opsomming van James Sundquist se boek, Rick Warren’s Global PEACE Plan versus Scriptural Teachings on Peace (in 2006 deur Rock Salt Publishing uitgegee; die gedrukte boek is deur Bible Belt Publishing, Southwest Radio Church, gepubliseer http://www.swrc.com/offers/internet_0205.htm#h001). Die hele boek kan gelees word deur die volgende skakel te volg: http://www.abrahamic-faith.com/James/Global%20PEACE%20Plan.pdf. Die skrywer het goedgunstiglik sy toestemming aan ons verleen om die opsomming te plaas wat deur Johan Malan van www.bibleguidance.co.za gedoen is. Hierdie inligting is baie belangrik, veral in die lig van die miljoene gelowiges in Afrika én elders in die wêreld wat deur Warren se onskriftuurlike Doelgerigte Lewe en sy Global PEACE Plan mislei word. Bladsynommers in die artikel verwys na die bogenoemde boek deur James Sundquist. Die opsomming volg ná ‘n inleiding oor die gevare van die humanistiese ideologie van positiewe denke. Gevolgtrekkings deur die resensent is aan die einde van die artikel bygevoeg.

Read more ...