Kerklike Dogma

Prof. Spangenberg sit sy Veldtog Voort

Opsomming: Prof. Sakkie Spangenberg van Unisa bou voort op sy argumente waarom die “meesterverhaal” van die Bybel ‘n versinsel is, en Jesus se kruisdood volgens hom geen heilswaarde het nie.

Die verwerping van evangeliese beskouings oor die maagdelike geboorte en Godheid van Jesus, asook die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel, gaan onverpoosd voort en is besig om in felheid toe te neem. Een van die leidende persone in hierdie veldtog in Suid-Afrika is prof. I.J.J. (Sakkie) Spangenberg, ’n teoloog verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika.

Read more ...

Die Bindende Mag van Kerklike Dogma

Baie mense ontdek soms groot waarhede in die Bybel, net om hulle teen onversetlike predikante vas te loop wat selfs weier om duidelike, Bybelse uitsprake oor ’n saak te aanvaar. Die rede vir hierdie houding is die feit dat predikante hulleself onbeweeglik aan hulle kerk se leerstellings vasgeteken het. Die volgende legitimasie-verklaring moet bv. deur N.G. leraars onderteken word:

Read more ...

Watse Liefde is Dit? Calvinisme se Wanvoorstelling van God

Opsomming: Hierdie artikel oor die dwalings van Calvinisme is ‘n kort opsomming van Dave Hunt se nuwe boek: What Love Is This? Calvinism's Misrepresentation Of God.

Dave Hunt van die VSA het bekendheid verwerf vir sy aktuele boeke oor die misleidende leerstellings van die Rooms-Katolieke Kerk (A Woman Rides The Beast), verskeie charismatiese dwalings (The Seduction of Christianity), asook die okkultiese, spiritistiese en intergeloofstegnieke wat baie van die moderne kerke onder die vaandels van humanistiese sielkunde, ekumeniese eenwording en ‘n tekens-en-wonders-herlewing binnegedring het (Occult Invasion). Sy jongste boek (What Love Is This?) is ‘n indringende ondersoek na die dwalings van Calvinisme.

Read more ...

Bekering nie Meer Nodig in NG Kerk nie

opsomming: Op die NG Kerk se Algemene Sinode van 2002 is besluit dat bekering en geloof nie meer nodig is om gered te word nie. Bekering en geloof is egter Bybelse opdragte.

Die verval na ‘n dooie vormgodsdiens tree geleidelik en soms ongemerk in. Die Bybelse opdrag dat sondaars hulle deur sondebelydenis tot die Here moet bekeer, terwyl hulle geloof in Jesus Christus as hul persoonlike Verlosser stel, word deur die kerklike toepassing van ‘n verbondsteologie vervang. Daar word op ‘n hiper-Calvinistiese wyse geredeneer dat aangesien alle kinders van die Here vooraf deur Hom uitverkies is, Hy hulle op eie inisiatief sal red. Deur die beoefening van sakramente bevestig die kerk ‘n lidmaat se uitverkore posisie en matig homself sodoende die reg aan dat niemand sonder sy toedoen hemel toe kan gaan nie. Dit is egter ‘n kerklike saligheidsleer en nie ‘n Bybelse een nie.

Read more ...

Verval in Gereformeerde Kerke

opsomming: Geestelike verval in etlike van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika neem die vorm van die verwerping van vyf Bybelse leerstellings aan.

“Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). “Daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels" (2 Tim. 4:3-4).

Read more ...

Eindtydse Deformasie Weg Van God En Die Bybel Af

Opsomming: Die grondbeginsels van die Christelike geloof word toenemend deur teoloë verwerp. Dit is net ‘n kwessie van tyd voordat verskeie predikante ook hierdie voorbeeld sal navolg.

Daar is die afgelope aantal jare ‘n groeiende beweging in die tradisioneel Christelike wêreld aan die gang om die Drie-enige God en sy Woord te verwerp. Die leiers van die beweging noem dit ‘n nuwe hervorming. Dit is egter nie ‘n nuwe reformasie nie, maar ‘n deformasie, m.a.w. die verwerping van Christus en Christelike beginsels, sodat die weg na ‘n mistiese en multigodsdienstige wêreldgodsdiens gebaan kan word. Die nuwe universele god word in ‘n meditatiewe transtoestand geestelik ervaar. Die formele aanbidding van God word dus gestaak.

Read more ...

‘n Dooie Vormgodsdiens

Dit is nodig dat ons op die groot ontnugtering en skok sal let wat deur ‘n dooie vormgodsdiens veroorsaak word. Hier op aarde kan jy dalk daarmee wegkom, maar voor die troon van die Here, wanneer dit té laat is om jou foute en sondes reg te stel deur vergifnis en verlossing daarvoor te kry, sal dit tot jou ewige verdoemenis lei.

Read more ...

Apologetiese Prediking

Daar is in die Bybel talle verwysings na godsdienstige vervalsings wat deur die duiwel gebruik word om mense geestelik op ‘n dwaalspoor te laat beland. Wat is die oplossing hiervoor? Apologetiese (verdedigende) prediking, m.a.w. prediking waarin die waarheid van God se Woord teen al die verskillende dwalings verdedig word. Boodskappe van hierdie aard help om ’n skerper definiëring van die waarheid te doen wanneer die kontrasterende situasie geskets word, naamlik dit wat die waarheid nie is en ook nooit kan wees ne.

Read more ...

Aanval op die Belofte oor die Wegraping

Dit het onder sommige antichiliaste ‘n populêre gebruik geword om ongeregverdigde en swak gemotiveerde aanvalle op die leer oor die wegraping te maak, asook op profesieë oor die herstel van Israel, die verskyning van ‘n persoonlike Antichris, en Christus se duisendjarige ryk ná sy wederkoms. ‘n Persoon wat homself hieraan skuldig maak, is “profeet” Kobus van Rensburg van Lofdal Bedieninge. In hierdie artikel word sy video-boodskap, “The ultimate shock of the Rapture,” in die lig van die Skrif beoordeel.

Read more ...

‘n Verdere Verweer teen Antichiliasme

Die volgende is ‘n brief wat aan Ds. Hanan Viljoen gerig is na aanleiding van sy boek, Die Einddinge. Ds. Viljoen is ‘n evangeliese man wat veral goeie werk gedoen het om morele standaarde in die land in stand te probeer hou. As ‘n NG predikant het hy egter ‘n antichiliastiese opleiding gehad en verkondig gevolglik ‘n “kerklike” eskatologie waarin daar uit ‘n Bybelse oogpunt geen plek vir die herstel van Israel na hulle eie land is nie, ook nie vir ‘n letterlike slag van Armageddon nie en ook nie vir die duisendjarige vrederyk van Christus ná sy wederkoms nie.

Read more ...