Morele Verval

Sewe Gedaantes van die Vyand

Die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring 2 en 3 is toegespits op belangrike aspekte van die voortgaande stryd tussen die koninkryk van God en die vyandige ryk van Satan. Dissipels van Christus moet bewus wees van die groot stryd vir die beheer oor hulle siele, en die nodige stappe doen om te voorkom dat hulle geestelik verblind en mislei word deur die duiwel. Hy is die selfverklaarde god van ʼn moreel vervalle en godsdienstig verwarde wêreld, en is vasberade om mense weg te hou van die Here Jesus wat die ware Verlosser en Koning van die wêreld is (2 Kor. 4:4). Uit die verborge dieptes van die koninkryk van die duisternis word voortdurend nuwe maniere bedink om mense deur valse leerstellings weg te lok van die waarheid van die Here en sy Woord sodat hulle geestelik op ʼn dwaalspoor kan beland en in die verleier se mag val. Hy en sy medewerkers gebruik ook ʼn groot verskeidenheid harde metodes soos vervolging, geweld en intimidasie om hulle mag af te dwing.

Read more ...

Geestelike Fondamente Word Omgegooi

In Psalm 11 beskryf koning Dawid ’n tyd wanneer goddelose mense alle Bybelse standaarde sal verwerp en op ’n gewelddadige wyse beheer oor die samelewing sal verkry. Die Here sal egter ingryp om die regverdiges uit te red en die beoefenaars van goddeloosheid te straf: “As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en ’n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien” (Ps. 11:3-7).

Read more ...

Die Rol van Pornografie in die Wêreldwye Immoraliteitsverval

Besigtiging van pornografiese foto’s en video’s op die Internet en selfone is ’n vinnig groeiende gebruik in die hele wêreld, en het ’n verslawende gewoonte geword in die lewens van miljoene mense. Lede van alle sosiale en ekonomiese klasse is hierby betrokke, van adolessente af tot by oumense.

Groot besorgdheid word in artikels op ’n hele aantal webwerwe uitgespreek oor die vinnige toename in die besigtiging van pornografiese materiaal. Sommige van hierdie webwerwe is Christelik; ander is nie primêr godsdienstig van aard nie, maar nogtans toegewy aan die handhawing van morele waardes in die samelewing. Blootstelling aan pornografie het nie net godsdienstige gevolge nie, maar het ook sosiale en sielkundige implikasies in die lewens van slagoffers.

Read more ...

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene

Die toestand van ‘n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is óf ‘n woonplek vir God óf ‘n woonplek vir Satan.

‘n Christen se hart is deur die Here gereinig, nuut gemaak en tot ‘n woning vir Homself omskep. Hierdie persoon het die Here lief omdat Hy sy sonde vergewe en sy siel gered het. Jesus sê: “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal Hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak” (Joh. 14:23). Wanneer jou hart ‘n tempel van God is waarin die Heilige Gees woon, dan is Christus deur sy Gees in beheer van jou lewe en wys die weg aan wat jy moet bewandel. Hy gee aan jou krag om Hom te kan dien en ook om die Bose wat jou steeds sal versoek, te oorwin.

Read more ...

Verdorwenheid van die Laaste Dae

Opsomming: Die geestelike verval van die laaste dae lei ook tot diepgaande morele verval onder mense. Dit neem in alle lande reeds skrikwekkende afmetings aan.

Die Bybel stel dit duidelik dat daar in die eindtyd ‘n omvangryke en diepgaande proses van verval sal plaasvind. Die kennis sal toeneem en tegnologiese prestasies bykans geen perke ken nie, maar kultureel, moreel, sedelik en godsdienstig sal daar wêreldwyd ‘n vorm van moderne barbarisme ontstaan. ‘n Vanselfsprekende gevolg hiervan sal die openbaring en internasionale aanvaarding van die Antichris as die permissiewe en godslasterende mens van sonde wees:

Read more ...

Bandelose Vryhede Opgeëis

Opsomming: Die moderne mens ag homself volkome vry en glad nie rigied aan enige ideologie gebonde nie.

Die nuwe klem op historisme is die dryfkrag agter die radikale postmoderne hervormings wat oral in die wêreld plaasvind. Mense bevry hulleself deur die verwerping van universele en histories beproefde waardes om te kan lewe net soos hulle wil. Dit is 'n resep vir wanorde en rampspoed.

Read more ...

Morele Verval Neem Toe

Morele verval is die gevolg van geestelike verval, omdat morele beginsels oor aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag gewoonlik (behalwe vir die humanis) godsdienstig verankerd is. Wanneer ’n volk sy godsdienstige bande laat verslap of selfs verwerp, tree daar feitlik onmiddellik morele verval in. Die mense ag hulleself nie meer aan verhewe geestelike en moreel-etiese beginsels gebonde nie, en begin dan om te doen net wat hulle wil.

Read more ...

Homoseksualisme is Sonde

‘n Toenemende verskynsel in die moderne wêreld is die vinnige uitbreiding van die aantal homoseksuele (gay) persone in samelewings, asook die kondonering daarvan deur baie van die kerke en regerings. Dit word as ‘n oorerflike neiging beskou wat in sigself nie ‘n sonde is nie, daarom word hierdie mense al hoe minder oor hulle wanaangepastheid gekonfronteer.

Read more ...

Kersfees in Desember?

Opsomming: Kersfeesvieringe neem hoofsaaklik die vorm van sekulêre feeste aan omdat dit met heidense vieringe ter ere van die songod vermeng geraak het.

Daar is steeds groot meningsverskille oor die tyd én die wyse waarop Kersfees gevier moet word. Die feit is dat die jaarlikse Kersfeesvieringe op 25 Desember verkeerd geskeduleer is en op 'n hoogs gekommersialiseerde wyse deur Christene én nie-Christene gevier word. Die wêreld lê in 'n toenemende mate beslag op hierdie fees en verdraai die ware betekenis daarvan meer en meer deur dit met heidense gebruike te vermeng. In sommige gevalle word Christus heeltemal uit die fees weggelaat deur sy Naam met 'n X uit te krap en die fees Xmas te noem.

Read more ...

Geestelike Verval Neem Groter Afmetings Aan

Verskeie Calvinistiese kerke in die wêreld is deel van die groot, eindtydse verval op godsdienstige terrein. Baie van hulle verkondig nog net ‘n gedaante van godsaligheid, waarin die wederbarende krag van die Heilige Gees verloën word (2 Tim. 3:5). In ‘n poging om hulleself by ‘n humanistiese nuwe wêreldorde aan te pas, orden hulle homoseksuele leraars. Hulle val ook evangeliese Christene aan wat die herstel van Israel na hulle eie land erken. Dié kerke se leiers meen dat indien hulle in ‘n moderne konteks “polities korrek” optree deur homoseksualisme te erken, Israel te veroordeel en Islam goed te praat, hulle aansienlike populêre steun in die samelewing sal geniet. Só word hulle meer en meer wêreldgelykvormig en van die Bybel afvallig.

Read more ...