Nuwe Era

Kaapstadse Mistikus Geniet Groot Aanhang

Die beoefening van Oosterse mistisisme deur middel van transendentale meditasie is besig om in Suid-Afrika in gewildheid toe te neem. In Monkey Valley, Noordhoek, Kaapstad, woon 'n Arabiese mistikus wat groot aanhang in baie dele van die wêreld geniet. Sy naam is PK Mohan (alias Mohanji) wat van Maskat in Oman af kom. Op sy webwerf (www.mohanji.org) verduidelik hy die Oosterse wortels van 'n mistiese selfontdekking, asook meditasie vir die ontsluiting van hoër bewussynsvlakke ter wille van innerlike vrede, genesing, stresverligting, goeie verhoudings en wêreldvrede. Sy doel is die bevordering van 'n spirituele selfverlossingsleer en die verhoging van mense se lewenskwaliteit.

Read more ...

Opkoms van die Wetenskaplike Wêreldbeskouing

Hierdie artikel ondersoek die belangrikste redes vir oppervlakkige teologiese denke in die moderne wêreld. Verval uit die geestelike waarhede van die Bybel word veroorsaak deur die sterk invloed van die wetenskaplike wêreldbeskouing, waardeur die bonatuurlike sfeer ontken word bloot omdat dit buite die terrein val van die wetenskaplike versameling van waarneembare data. Geestelike verarming is onafwendbaar onder mense wat toegee aan die druk van 'n mensgemaakte teorie wat daarop gerig is om die lewende God en sy Seun as die enigste Skepper en Verlosser van die wêreld weg te redeneer.

Read more ...

Die Nuwe Era Beweging

Die Nuwe Era Beweging verskaf die mistiese, kosmiese ervarings en eenheid waarop die antichristelike nuwe wêreldorde gebou word.

‘n Nuwe internasionale orde

Die Nuwe Era Beweging het in die laaste twee dekades van die 20ste eeu uit sy geslote kringe na vore getree en met mening sy ideologie van ‘n verenigde wêreld begin propageer. Dit vind noue aansluiting by die konsep van ‘n nuwe wêreldorde, en word dikwels in assosiasie daarmee genoem. Die beweging en sy ideologie van globalisme is in die meeste kringe goed bekend, en daar word dikwels in die media daarna verwys. Koerant- en tydskrifopskrifte soos die volgende is vir die man op die straat glad nie meer vreemd nie:

Read more ...

Die Findhorn Stigting

Die Nuwe Era Beweging is ‘n vinnig groeiende alliansie van duisende organisasies en individue wat hulleself ten doel stel om die mens se innerlike goddelikheid te ontdek, te ontwikkel en te gebruik. Volgens hulle sal dit harmonie en eenheid tussen alle mense in die hand werk, en sodoende die beweging se basiese ideologie van “alles is een” bevorder. Die Nuwe Era Beweging is multigodsdienstig ingestel en sê dat ‘n dieper bewussynsontwaking deur mense van alle geloofsoortuigings beleef kan word. Hulle sal ontdek dat hulle almal deel van ‘n kosmiese werklikheid is waarin verskille verdwyn omdat alles en almal in ‘n groter geheel opgaan. Die hele mensdom het dus die potensiaal om bewustelik lede van een groot familie te word wat in eenvoud in die ekologies-vriendelike “global village” saamwoon.

Read more ...

Parlement vir Wêreldgodsdienste Streef na Universele Versoening

Opsomming: Die Parlement vir Wêreldgodsdienste is ‘n multigodsdienstige ekumeniese liggaam wat na universele versoening en eenwording in die nuwe millennium streef.

Die Parlement vir Wêreldgodsdienste (PWG) het sy derde internasionale konferensie van 1 tot 8 Desember 1999 in Kaapstad gehou. In 1893 is die eerste konferensie van hierdie parlement in Chicago in Amerika gehou. Toe het 400 afgevaardigdes van 41 gelowe met mekaar beraadslaag. 100 jaar later, in 1993, is die tweede konferensoe ook in Chicago gehou. Toe het meer as 7000 lede van 250 gelowe die konferensie bygewoon. Ses jaar later, in Desember 1999, is die derde konferensie in Kaapstad gehou.

Read more ...

Alternatiewe Medisyne

Opsomming: Alternatiewe medisyne se werking word as holisties beskryf omdat dit van ‘n mistiese kragbron gebruik maak. Chiropraktyk, akupunktuur, homeopatie en joga word bespreek.

Alternatiewe medisyne het ‘n bonatuurlike werking omdat dit gebaseer is op die valse aanname dat siektes deur faktore soos versteurings in die vloei van ‘n mistiese energiekrag in ‘n persoon se liggaam veroorsaak word. Onpersoonlike, mistiese kragte is egter okkulties van aard en derhalwe die terrein van die werking van demone. Om jou hieraan bloot te stel, kan ernstige geestelike probleme tot gevolg hê. Baie “geloofsgenesers” wat selfs hulle professie in die Naam van die Here beoefen, maak ook van hierdie duiwelse magte gebruik om mense te genees.

Read more ...

Regterbrein-tegnieke is Okkulties

Opsomming: Regterbreintegnieke is 'n humanistiese en sielkundige term wat as verskoning gebruik word om mistiese, psigiese ervarings te bevorder.

Een van die ontdekkings van moderne tye is dat die mens se brein twee helftes het wat totaal verskillende funksies vervul. Die linkerbrein staan met analitiese en logiese denke in verband, en die regterbrein met kreatiwiteit, holistiese denke, 'n supergeheue, flitsende ingewings, intuïsie en visioene.

In die lig van hierdie teorie, wat deur verskeie toonaangewende wetenskaplikes verwerp word, het die mens 'n geweldige onontginde potensiaal in sy regterbrein, wat hy net deur psigotegnieke soos meditasie en joga moet ontdek en gebruik.

Read more ...

Meditasie ‘n Oosterse Tegniek

Opsomming: Meditasie is 'n Oosterse metode van ontspanning, afsluiting van die materiële wêreld en oopstelling vir die kosmiese dimensie. Dit is ‘n onbybelse gebruik.

Die Oosterse oorsprong van meditasie sal eers aangedui word, waarna dr. Willem Nicol se poging om hierdie gebruik te kersten, in oënskou geneem sal word.

Read more ...

Hipnose: Wetenskap of Okkultiese Praktyk?

Opsomming: Hipnose word as 'n skadelose sielkundige tegniek voorgehou, maar daar is verskeie gevare aan die beoefening hiervan verbonde.

Hipnose vorm deel van ‘n moderne beweging buite en binne die kerk wat die idee van “innerlike genesing” of “selfgenesing” voorstaan. Die idee van innerlike genesing of geestelike genesing, soos deur hulle voorgehou, is nie Bybelse begrippe nie, maar het hul onstaan deur antichristelike wysgere soos Sigmund Freud, Carl Jung en Agnes Sanford gehad. Deur die eietydse invloed van “Christen” sielkundiges soos John en Paula Sandford, Norman Vincent Peale en David Seamands het hierdie idees selfs die kerk binnegedring. Twee van David Seamands se boeke, Healing for Damaged Emotions en Healing of Memories, word as “die bybels van geestelike genesing” voorgehou.

Read more ...

Sielkunde: Kan dit met die Bybel Versoen Word?

Opsomming: In die humanistiese sielkunde is een van die gevolge van die "wetenskap van die self" dat die mens in selfbeeldontwikkeling eintlik sy eie god word.

“Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees...” (2 Tim. 3:2).

Read more ...