Nuwe Wêreldorde

Postmoderne Dekonstruksie op ’n Wêreldwye Skaal

Gedurende die afgelope twee dekades het postmoderne hervormings met rasse skrede toegeneem onder feitlik alle volke ter wêreld. Aansienlike spanning word in die samelewing geskep terwyl die ou orde toegee onder die druk en begin voldoen aan die eise van die ontluikende nuwe wêreldorde. Die spanning spruit voort uit die feit dat baie mense steeds getrou bly aan die beginsels en geloofsopvattings van die ou orde, en daarom die radikale hervormings van die postmoderne samelewing as onaanvaarbaar beskou en weerstaan. Die belangrikste beswaar teen die opkomende nuwe wêreldorde is dat dit humanisties en antichristelik is, sonder duidelikgedefinieerde doelwitte, en ook sonder vaste morele ankers. Die meerderheid mense steun egter die hervormings en dit is besig om ’n onstuitbare mag vir verandering te word.

Read more ...

Die Eindtydse Sataniese Wêreldorde

Dit is duidelik dat die geskiedenis van die mensdom deur sy volle kringloop gegaan het en nou eindig waar dit begin het, naamlik in ’n goed beplande en Satanies-gedrewe rebellie teen God en sy koninkryk in ’n poging om alle mag op aarde oor te neem. Die doel van Satan was nog altyd om die mensdom geestelik en moreel verdorwe te maak en aan hulle ’n alternatiewe koninkryk te bied waarin hulle onder sy leiding vrye teuels aan hulle sondige begeerlikhede kon gee. Deur die eeue heen het hy verskeie pogings aangewend om God se koninkryk op aarde uit te wis en dan sy eie koninkryk sonder verdere teëstand in die plek daarvan te vestig.

Read more ...

Die Stryd Tussen Twee Koninkryke

Die twee groot geestelike werklikhede waarvoor almal van ons te staan kom, is God se koninkryk en Satan se koninkryk. Die Drie-enige God het die oppergesag in die heelal en Hy word deur ’n groot aantal engele én mense gedien. Die duiwel se alternatiewe koninkryk is die gevolg van ’n prehistoriese opstand teen God se koninkryk, en die samestelling daarvan vertoon duidelike elemente van die nabootsing van God se koninkryk. Die volgende is ’n vergelykende tabel van die twee ryke:

Read more ...

Internasionale Intervensie in Libië en die NWO

Die VN-gesteunde militêre aksie teen Libië is tipies van die opkomende Nuwe Wêreldorde (NWO). Wat baie opvallend is van die huidige situasie, is dat die verenigde optrede teen Libië deur ‘n kombinasie van Westerse en Arabiese lande aangevra is – ‘n eerste van sy soort. ‘n Nuusleser van die Aljazeera TV-stasie in Katar het selfs een van hulle verslaggewers op ‘n kru manier gekorrigeer toe sy na die militêre aksie verwys het as ‘n Westerse reaksie teen Gaddafi se geweld teen sy eie mense. Hy het haar daaraan herinner dat die Arabiese lande soos deur die Arabiese Bond verteenwoordig, die VN resolusie teen Gaddafi ten volle ondersteun, ongeag van wie die besluit fisies uitvoer.

Read more ...

‘n Nuwe Wêreldorde vir ‘n Wêreldryk

Sedert die laat tagtigerjare van die 20ste eeu toe die Sowjet-Unie in 15 onafhanklike republieke verbrokkel en die bedreiging van kommunistiese revolusies grootliks afgeneem het, het die koue oorlog tussen die kapitalistiese Weste en die kommunistiese Ooste vir ‘n nuwe, gemeenskaplike ideologie plek gemaak, naamlik ‘n nuwe wêreldorde. Hierdeur is nie net die eerste en tweede wêrelde ideologies nader aan mekaar gebring nie, maar die sukkelende derde wêreld is ook sterk besig om vir groter hulppakette en insluiting by die verenigde nuwe wêreldorde aan te klop.

Read more ...

Die Nuwe Wêreldorde as ‘n Sataniese Komplot

Satan se komplot teen die mens en sy godgegewe vryhede het reeds in die paradys begin toe hy deur misleidng ‘n alternatiewe koninkryk aan hom voorgehou het wat op leuens gebaseer is.

Die Here het die mens as ‘n biologiese, intellektuele en geestelike wese met ‘n vrye wil gemaak. As Skepper het Hy riglyne vir die mens se persoonlike, gesins- én volkslewe neergelê. God se orde vir volke van die begin af was volle selfbeskikkingsreg en identiteitshandhawing binne ‘n staatkundige, kulturele en godsdienstige raamwerk waarin sy oppergesag erken, sy wette en insettinge eerbiedig, en die morele en etiese beginsels van sy koninkryk stiptelik uitgevoer word – met ander woorde ‘n teokratiese bedeling waarin die verheerliking van die Here en die nakoming van die beginsels van sy ryk die hoogste ideale is.

Read more ...

Die Verenigde Nasies en die Nuwe Wêreldorde

In voorbereiding op die VN se Millennium-beraad het sy sekretaris-generaal, Kofi Annan, gesê dat die begrip van nasionale soewereiniteit hergedefinieer en ter syde geskuif sal moet word omdat dit in die pad van groter eenheid in die wêreld staan. Hy het ook gesê dat stappe in 2000 geneem sal word ter bevordering van ‘n wêreldgodsdiens: “Die VN sal sy rol as vredemaker na die geestelike terrein uit­brei en sy eer­ste byeenkoms vir die wêreld se gods­diensleiers reël.” Hierdie nuwe benadering het tot die ontstaan van die Verenigde Godsdienste Inisiatief aanleiding gegee, wat homself ten doel stel om 'n Verenigde Godsdienste Organisasie met 'n voltydse sekretariaat tot stand te bring.

Read more ...

Die Intergeloofsbasis van die Nuwe Wêreldorde

In die gebeure ná die terroriste-aanvalle van 11 September 2001 het die wêreld 'n tydperk van versnelde transformasie na 'n nuwe wêreldorde betree waarin godsdiens 'n groot rol speel. 'n Verenigde nuwe wêreldorde vereis nie alleen die politieke en ekonomiese vereniging van die wêreld nie, maar ook sy godsdienstige vereniging. In die ontluikende internasionale orde word die vroeëre vyande, Rusland en die VSA, toenemend verenig teen die wêreldwye bedreiging van terrorisme. Dit is die mening van Lorin Smith van Christian Research Projects, 'n bediening wat internasionale gebeure en hulle invloed op die Christendom bestudeer.

Read more ...

Kanada en die Nuwe Wêreldorde

Sekere lande speel ‘n baie groot rol in die hervormings wat na ‘n nuwe wêreldorde sal lei. Die volgende oorsig van hervormings na ‘n nuwe wêreldorde uit ‘n Kanadese perspektief is na aanleiding van die artikels van Carl Teichrib opgestel. Baie van hierdie materiaal is ook in Gary Kah se boek, The New World Religion van 1999 opgeneem. Die laaste deel van hierdie oorsig, “Die gevare van globalisering,” is deur Johan Malan opgestel.

Read more ...

Onderwys vir die Nuwe Wêreldorde

Die Verenigde Nasies se “Global Education Project” is in Robert Muller se “Core Curriculum for the World” (Kernleerplan vir die Wêreld) gefundeer. Hy is 'n voormalige assistent sekretais-generaal van die VN. Hierdie generiese kernleerplan vir die wêreld is reeds in 1982 opgestel toe dr. Muller aan die VN verbonde was. Daarna is hy as die kanselier van die Universiteit vir Vrede aangestel, waar hy voortgegaan het om sy idees oor 'n universele onderwysprogram te propageer. Op 'n internasionale, VN geborgde onderwyskonferensie het hy in 1989 gesê:

"Ons het die behoefte aan 'n nuwe onderwysstelsel vir die wêreld. Universele opvoeding, nl. die opvoeding van kinders in die universele tuiste van die wêreldfamilie, maak goeie vordering. Ons moet egter verder as dit gaan. Ons het behoefte aan kosmiese onderwys wat deur godsdiensleiers soos Maria Montessori bepleit word. Ons benodig 'n holistiese onderwysstelsel waarin die samehang van die planeet aarde en die heelal geleer word."

Read more ...