Onderwys en Grondwet

Antichristelike Hervormings in die Onderwys

Opsomming: Die humanistiese en multigodsdienstige doel met die Suid-Afrikaanse model van uitkomsgebaseerde onderwys word deur ‘n onderwyskenner verduidelik.

Die Departement van Onderwys is tans nog besig om sy beleid oor godsdiensonderrig in die staatskole te bepaal. Duidelike uitsprake is egter reeds oor die gelykwaardigheid van alle gelowe gemaak. In hierdie artikel word die aard en rol van godsdiens in die onderwys aangespreek. Dit kan nie gedoen word sonder om na Kurrikulum 2005 te kyk en van die onderbou daarvan kennis te neem nie (die amptelike naam hiervan is weer na ‘Kurrikulum 2005’ verander).

Read more ...

Multigodsdienstige Onderwys vir die Nuwe Wêreldorde

Opsomming: Voorbereidende stappe vir die implementering van ‘n nuwe beginsel van multigodsdienstige onderwys word in hierdie artikel bespreek.

Ons beleef tans die intensiefste en mees venynige aanslag teen die Christelike beskawing en Christelike onderwys wat ooit in die geskiedenis van Suid-Afrika voorgekom het. Deur die huidige multigodsdienstige en multikulturele hervormings op onderwysgebied gaan die jeug van ons land in die volgende paar jaar in staatskole ten volle aan die misleiding en druk van ‘n fyn uitgewerkte antichristelike lewens- en wêreldbeskouing onderwerp word.

Read more ...

Humanistiese Hervormings

Opsomming: Regerings wat God se oppergesag nie erken nie, bevorder humanisme en anargie en maak hulleself dikwels aan growwe gesagsmisbruik skuldig.

Die geskiedenis van die nasies weerspieël duidelik die gevolge van die sondeval in die verdorwenheid van die menslike natuur en in die goddelose sosio-politieke en godsdienstige strukture wat volkere vir hulleself skep. Sedert die vroegste tye was rebellie teen God deur die miskenning van sy oppergesag, die verwerping van sy geregtigheid en die aanbidding van afgode aan die orde van die dag. In die plek hiervan het die mens homself verhef, arrogant opgetree, diktatoriale magte beoefen en slegs eer aan sy eie afgode bewys. In ‘n meer gesofistikeerde vorm manifesteer hierdie rebellie in moderne tye in ‘n humanistiese kode vir menseregte en sosiale geregtigheid, waarin ruim voorsiening vir persoonlike vryhede en die florering van valse gelowe (of die negering van godsdiens deur sekularisme) gemaak word.

Read more ...

Krisis in SA Onderwys

Die Suid-Afrikaanse regering en sy grondwet onderskryf die Nuwe Era Beweging se beginsels van globalisme, holisme en multigodsdienstige denke. In die regering se uitkomsgebaseerde onderwysstelsel word hierdie Nuwe Era beginsels aktief nagestreef – nie ter wille van verbeterde opvoedkundige resultate nie, maar ter wille van ’n veranderde, geïntegreerde samelewingsorde.

In Die Basuin van Februarie 2001 het Linda Malan in ’n artikel onder meer die volgende oor die doelstellings van ons onderwys gesê:

Read more ...