Satanisme

Die Werkswyse van Demone

Christene het ’n opdrag om die goeie stryd van die geloof te stry deur die duiwel se misleiding, versoekings en aanvalle te weerstaan. Ons moet al die geestelike wapens wat tot ons beskikking is, gebruik – veral geloof in die gekruisigde en opgestane Here Jesus, gebed, en die swaard van die Gees (1 Joh. 5:4-5; Op. 12:11; Jak. 5:16; Ef. 6:17; Heb. 4:12). Baie van die gelowiges aanvaar egter nie hierdie metodes vir geestelike weerbaarheid nie, en wend hulle eerder tot onbybelse vorms van bevryding, soos onder andere duiweluitdrywing. Hulle is van mening dat kompulsiewe slegte gewoontes in ’n Christen se lewe deur demone veroorsaak word, en dat die mag van hierdie gewoontes slegs verbreek kan word deur die binding of uitwerping van demone wat na bewering vir sondige gedrag verantwoordelik is.

Read more ...

Lucifer se Val

Die koninkryk van die duisternis is ‘n werklikheid waarvan elke mens kennis moet neem. Satan en sy demone, die gevalle engele wat weens hulle rebellie uit die hemel gewerp is, is in ‘n hewige stryd teen God en sy koninkryk gewikkel. Hulle streef na verering en mag. Satan is by uitstek ‘n nabootser wat soos God wil wees omdat hy in die plek van God aanbid wil word en oor die heelal regeer. In ‘n poging om die Drie-enige God na te boots, staan Satan se koninkryk onder die hoofleierskap van ‘n driemanskap – die duiwel, die Antichris en die valse profeet. Die duiwel stel homself in die plek van God. Sy toekomstige wêreldleier, die Antichris, word in die plek van Christus gestel, terwyl die valse profeet die bediening van die Heilige Gees probeer naboots.

Read more ...

Die Koninkryk van Satan

Opsomming: Feite oor die strukturele samestelling van die koninkryk van die duisternis, die doelstellings van Satan en sy demone, asook hulle werkswyse.

Read more ...

Die Aanbidding en Verering van Satan en sy Demone

Opsomming: Die aanbidding van Satan deur erg misleide mense neem in omvang toe. Dit het verwoestende gevolge op mense se lewens.

Die koninkryk van die duisternis is ‘n werklikheid waarvan elke mens kennis moet neem. Satan en sy demone [die gevalle engele] wat weens hulle rebellie uit die hemel gewerp is, is in ‘n hewige stryd teen God en sy koninkryk gewikkel. Hulle streef na mag en verering.

Die term Satan is van Hebreeuse oorsprong en beteken Teëstander – een wat jou aanval en aankla. Duiwel is van die Griekse woord diabolos afgelei. Dit beteken lasteraar en, by implikasie, die teëstander van God.

Read more ...

Toorkuns en Satanisme Só Bevorder

Opsomming: Daar is verskeie toetreepunte tot towery en satanisme soos boeke oor hierdie temas, bv. die Harry Potter-boeke.

Die grootskaalse verval in Bybelse norme en Christelike beginsels in die Westerse wêreld het die deur wyd oopgemaak vir ‘n toename in Nuwe Era ideologieë, towery en Satanisme. Verskeie inisiatiewe is hiervoor verantwoordelik, waaronder boeke oor okkultiese onderwerpe, sataniese popsangers en okkultiese fantasiespeletjies. Een van die onlangse toevoegings tot boeke oor hierdie onderwerp is ‘n reeks kinderboeke deur die Skotse outeur, J. K. Rowling, waarin die towenaar-seun, Harry Potter, die hoofkarakter is.

Read more ...

Offers en Rituele van Halloween Leef Voort

Opsomming: Die okkultiese agtergrond van Halloween slaan nog steeds sterk deur, al meen sommige mense dat dit net 'n vorm van onskuldige vermaak is.

Halloween word elke jaar op die aand van 31 Oktober gevier, en het sy oorsprong in ‘n heidense nuwejaarsfees vir die verering van die geeste van afgestorwenes. Die Rooms-Katolieke Kerk het hierdie fees vroeg in die Middeleeue in ‘n Christelike fees probeer omskep, maar die okkultiese inslag daarvan het bly voortleef. Huidiglik is dit een van die belangrikste feesdae op die jaarlikse kalender van die hekse en sataniste.

Read more ...

Die Hel – Wat die Bybel Daaroor Sê

Opsomming: Die hel is 'n letterlike poel van vuur waar sondaars hulle ewige straf sal verduur. Dit is nie 'n simboliese begrip of slegs 'n plek van godverlatenheid sonder enige fisiese smarte nie.

Read more ...

Die Valse Profeet

Die valse profeet sal ‘n groot rol in die regering van die Antichris speel. Uiterlik gesproke sal dit ‘n tweemanregering wees omdat die Antichris in noue assosiasie met die valse profeet sal optree en regeer. In werklikheid sal dit egter ‘n driemanregering wees, omdat die duiwel as ‘n geestelike mag absolute beheer oor hierdie regering sal uitoefen. Dit sal dus ‘n sataniese trilogie wees. As sodanig is dit ‘n nabootsing van God se regering, omdat die draak die teëbeeld van God is, die dier is die teëbeeld van Christus en die valse profeet die teëbeeld van die Heilige Gees.

Read more ...

Die Valse Christus

Die Antichris is ‘n eindtydse wêreldleier wat uit die koninkryk van die duisternis sal opstaan en ná die kerkbedeling sewe jaar lank op aarde sal regeer. Sy openbaring sal deur die wegraping voorafgegaan word wanneer die teëhouers teen sy ryk van die aarde af weggeneem sal word. Die einde van sy dramatiese regering van sewe jaar sal aanbreek wanneer die Here Jesus met sy openbare verskyning sy voete op die Olyfberg sal sit en die Antichris en sy magte verdelg.

Read more ...

Die Val van Satan

Die koninkryk van die duisternis is ‘n werklikheid waarvan elke mens kennis moet neem. Satan en sy demone, dit is die gevalle engele wat weens hulle rebellie uit die hemel gewerp is, is in ‘n hewige stryd teen God en sy koninkryk gewikkel. Hulle streef na verering en mag. Satan is by uitstek ‘n nabootser wat soos God wil wees omdat hy in die plek van God aanbid wil word en oor die heelal wil regeer. In ‘n poging om die Drie-enige God na te boots, staan Satan se koninkryk onder die hoofleierskap van ‘n driemanskap – die duiwel, die Antichris en die valse profeet. Die duiwel stel homself in die plek van God. Sy toekomstige wêreldleier, die Antichris, word in die plek van Christus gestel, terwyl die valse profeet die bediening van die Heilige Gees probeer naboots. Hy sal groot tekens en wonders doen.

Read more ...