Toewyding en Diens

Hoe Moet ons Gereed Maak vir Christus se Wederkoms?

Daar is verskeie profesieë in die Bybel waardeur Christene aangemoedig word om waaksaam en gereed te wees vir die skielike koms van die hemelse Bruidegom. Hierdie voorskrifte en vermanings moet ernstig opgeneem word, omdat daar so baie dinge is waardeur ʼn gelowige se aandag afgetrek kan word van sy roeping om ʼn dienskneg van Christus te wees wat met vrymoedigheid rekenskap van sy lewe sal kan gee wanneer sy Heer op ʼn onverwagte uur terugkeer. Op daardie dag sal Hy sy bruidsgemeente na haar hemelse woning wegvoer, dan sal dit te laat wees om gereed te maak en jou prioriteite in die lewe reg te kry. Die volgende is een van die talle oproepe om wakker en getrou bevind te word tydens die wederkoms:

“Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos ʼn man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die môre nie; dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Waak!” (Mark. 13:33-37).

Read more ...

Geloof en Bekering

In die Nuwe-Testamentiese verlossingsleer is daar ʼn sterk verhouding tussen die begrippe “geloof in Christus” en “bekering”. Indien ons waarlik in Christus glo, is bekering uit ons bose en selfsugtige verlede vanselfsprekend. Indien ons sou nalaat om die noue verband tussen hierdie twee aspekte van ons verlossing raak te sien en te erken, loop ons gevaar om die grondbeginsels van ons geestelike lewe te ondermyn en foutief voor te stel. Sulke mense kan weens hulle eensydige denke selfs eindig met net ʼn gedaante van godsaligheid. Geloof in Jesus Christus as Verlosser kan slegs bevestig word deur weg te draai van die geestelike duisternis van sonde af en ons toevlug te neem tot Hóm alleen wat in staat is om ons sonde te vergewe en ons siele te red. Hy is die lig van die wêreld, in Hom is die ewige lewe, en bekering is die wyse waarop ons tot Hom nader om ʼn lid te word van sy geestelike liggaam op aarde (die ware kerk wat uit alle weergebore gelowiges bestaan).

Read more ...

Keuses Wat Elkeen in sy Lewe Moet Maak

Die Here het die mens as ʼn intelligente wese met ʼn vrye wil geskape. In die bepaling van die koers wat sy lewe inslaan, tree hy dus nie instinktief op nie omdat hy nie ʼn robot is wat vooraf geprogrammeer is om net op een vasgestelde manier in ʼn gegewe situasie te reageer nie. Sekere logies verstaanbare feite word aan hom voorgehou oor wat reg en verkeerd is, sodat hy tussen goed en kwaad kan onderskei en self kan besluit watter geloofsoortuigings en morele beginsels hy wil navolg. Hoewel sy besluite vry en ongedwonge is, is die mens nie vry van die gevolge van sy besluite nie, daarom dui die Here vir hom in sy Woord duidelik aan wat die uiteinde is van die geloof en lewenswyse wat hy gekies het. Die Here wil hê dat die mens ingeligte keuses sal maak sodat hy nie eendag wanneer dit té laat is, spyt sal wees oor wat hy besluit, geglo en gedoen het nie.

Read more ...

Die Aardse Bruid en haar Hemelse Bruidegom

Die ware kerk van Christus word nie net sy dissipels en getuies genoem nie, maar ook sy bruid. Al hierdie hoedanighede plaas ’n groot verantwoordelikheid op Christene om heilig te leef en hulle hoë roeping met toewyding te vervul. Die opdrag tot heiligmaking staan veral baie duidelik in verband met ons posisie as bruid van Christus. Paulus sê aan die gemeente in Korinte: “Ek het julle aan een man verbind, om julle as ’n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus” (2 Kor. 11:2-3). Ons moet sorg dra dat sonde nie in die vorm van louheid, vleeslikheid of geestelike misleiding intree nie, daarom moet ons nougeset ons roeping as lede van die Here Jesus se bruidsgemeente uitleef. Maak seker dat jy ’n getuienis van regverdigmaking én heiligmaking het.

Read more ...

Die Einde van ons Aardse Wedloop

Paulus het kort voor sy dood sy geestelike reis deur die lewe opgesom in woorde wat terselfdertyd 'n paslike grafskrif vir hom sou kon wees: "Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het" (2 Tim. 4:7-8).

Dit was deel van hierdie groot apostel se afskeidswoorde aan sy vriend, Timótheüs. Hy het geweet dat die einde van sy pad op aarde aangebreek het, daarom het hy gesê: "... die tyd van my heengaan is naby" (2 Tim. 4:6). Nie lank daarna nie het Paulus as 'n martelaar vir sy geloof in Rome gesterf. Met die vrymoedigheid wat net 'n ware Christen kan hê, het hy gesê dat hy die goeie stryd gestry, die wedloop voleindig, en die geloof behou het.

Read more ...

Struikelblokke op die Weg na Heiligmaking

Elke Christen word geroep tot ’n lewe van heiligheid, oorwinning en onbelemmerde diens aan die Here. Daar is egter veel volharding en toewyding nodig voordat dit ’n werklikheid sal word. Paulus sê ons moet ’n nuwe fase van gehoorsaamheid in ons lewe betree, alle hindernisse aflê en met volharding na volkome heiligheid soek. Hy het in sy eie lewe ook na die vervulling van hierdie belofte gestreef: “Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus” (Fil. 3:14). Hy het hierdie verhewe, oorwinnende lewe nagejaag om dit vas te gryp en nooit weer na die sukkelbestaan van die verlede terug te keer nie.

Read more ...

Twyfel, Geloofstoetse en Aanvalle deur die Vyand

Daar bestaan dikwels by Christene die verkeerde opvatting dat groot Godsmanne nie by tye twyfel aan God of die Bybel nie, en nooit ernstige geloofstoetse ondervind nie. Dit is ver van die waarheid af. John Bunyan, die skrywer van Pilgrim’s Progress (Pelgrim se reis na die ewigheid) is as Christen erg vervolg en ook vir lang tye in die gevangenis opgesluit as gevolg van leerstellige verskille wat hy met die amptelike staatskerk in Engeland gehad het. Daar was selfs tye van wanhoop en twyfel in sy lewe toe die sielevyand hom hewig aangeval het. Aan die einde van sy boek, Grace abounding to the chief of sinners, sê John Bunyan die volgende:

“Van al die versoekings wat ooit in my lewe oor my gekom het, was die ergste wat ek verduur het dié waardeur die bestaan van God bevraagteken word, asook die waarheid van die evangelie. Wanneer ek sulke versoekings ervaar het, het dit gedreig om my van vaste oortuigings te beroof en die fondamente onder my te laat verkrummel. In hierdie tye het ek dikwels gedink aan die woorde: ‘Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord’ (Ef. 6:14); en ook: ‘As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?’ (Ps. 11:3).

Read more ...

Keurstene uit die Skatkamer van die Woord

Daar is verskeie Christenskrywers wat in hulle nadenke oor die aard en dieper betekenis van ons geloofslewe sekere groot waarhede ontdek en beskryf het. Wat hulle in die hemelse skatkamer van God se Woord gevind het, het hulle harte verlig en vir hulle onmisbare riglyne op die lewensweg geword. Dit het hulle aangespoor om verder in die onuitputlike skatkamer van goddelike waarhede te delf om hulleself geestelik te verryk.

Read more ...

Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap

Die Here Jesus het na die wêreld gekom om die losprys vir die verlore mensdom se sonde te betaal, maar ook om dissipels op te lei om die boodskap van verlossing tot aan die eindes van die aarde te verkondig. Hy het sy Woord nagelaat, en ook die Heilige Gees gestuur, om alle gelowiges wat hulleself hiervoor aanbied, bekwaam te maak om gebruik te kan word as dissipels in sy diens. Ons moet nie by bekering berus en dan terugsit nie, maar daarna streef om ook aktiewe volgelinge van Christus te word wat aan al die Bybelse vereistes en kenmerke van dissipelskap voldoen. Dan alleen kan die Here Jesus ons in sy diens gebruik.

Read more ...

Die Verwoestende Gevolge van Slawerny

Geestelike slawerny is ’n toestand waarmee alle mense op aarde te kampe het, omdat almal weens die gevalle natuur wat hulle van Adam geërf het, slawe van die sonde is. Sonde is die gevolg van vervreemding van God, en die gevolg hiervan is ’n toestand van geestelike en morele verdorwenheid. Die sondeval het die mens in God se oë verwerplik gemaak (Gen. 6:5-6). Paulus sê: “... deur een mens [het] die sonde in die wêreld ingekom en deur die sonde die dood, en so [het] die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het” (Rom. 5:12).

Read more ...