Verlosingsleer

Christus as ons Verlosser en Advokaat

Twee van die baie belangrike hoedanighede waarin die Here Jesus Homself aan ons openbaar, is dié van Verlosser en Voorspraak (of Advokaat). Dit staan in verband met ons aanvanklike redding en ook ons voortgesette reiniging van sonde daarná. Die volgende is die belangrikste sake wat hiermee in verband staan:

Verlossing

Ons moet ’n duidelike begrip hê van ons verlossing uit die mag van sonde, en veral van die feit dat alle sondaars die doodstraf skuldig is. Die Bybel sê: “Want die loon van die sonde is die dood” (Rom. 6:23). Israel het lank gelede dieselfde boodskap gekry: “Die siel wat sondig, dié moet sterwe” (Eseg. 18:4).

Read more ...

Ons Lewe in Christus

“Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins” (Fil. 1:21).

Ons lewe in Jesus Christus is totaal anders as die natuurlike lewe waarmee ons gebore word. Wat behels hierdie nuwe lewe alles?

1. ‘n Geestelike geboorte

Alle mense kom as sondaars, sonder God en sonder hoop, in die wêreld in. Daar is nie een wat regverdig is nie, want ons is almal onder die heerskappy van die sondige natuur wat ons van Adam geërf het. Die lewe saam met die Here Jesus begin by ‘n geestelike geboorte, of wedergeboorte, wanneer ons vanuit God se oogpunt uit die dood na die ewige lewe oorgaan (Joh. 3:3; 5:24). Op dié dag word ons gelowiges wat uit genade gered is en die heilige natuur van Christus verkry het.

Read more ...

Uit die Duisternis tot die Lig

Die Bybelse leer oor redding, heiligmaking en geestelike groei, deur prof. Johan Malan

Alle Skrifaanhalings kom uit die 1933/53 vertaling van die Afrikaanse Bybel

Die plan van verlossing

Die Here het in die Bybel ‘n duidelike plan van verlossing bekend gemaak om ons siele te red, ons vir diens toe te rus en tot geestelike volwassenheid te laat opgroei. Die bereidwilligheid en volle samewerking van elkeen van ons, volgens vaste Bybelse riglyne, is nodig indien ons die tragedie van ‘n valse bekering óf die teleurstelling van geestelike stagnasie en veragtering wil voorkom.

Ek nooi jou om saam met my die geestelike rykdom van die Here Jesus se reddende genade in die Bybel te ontdek en in die geloof vir jouself toe te eien.

Read more ...

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met ‘n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

Read more ...

Die Groot Opdrag van Christus

Opsomming: Die goddelike mandaat van die sendingopdrag behels drie verskillende aktiwiteite wat uitgevoer moet word.

Die missie van die Christelike kerk vir die hele tydperk tussen die eerste en tweede koms van Christus bestaan uit ‘n vaste versekering, drie opdragte en ‘n belofte:

"Jesus het nader gekom en met [die dissipels] gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" (Matt. 28:18-20).

Read more ...

Geloofswerk op ‘n Sendingstasie

Daar word in ons tyd baie klem op geloof met die oog op wonderwerke gelê. In die proses word geloof dikwels aan vleeslike begeertes van die mens dienstig gemaak, soos bv. om gou ryk te word of gou gesond te word. Wat is ware geloof en waarvoor het ons dit nodig?

Geloof is die band tussen ons en die onsienlike God. Hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek (Heb. 11:6). Die eerste saak waarvoor ons God in die geloof vertrou, is om ons siele op grond van die Here Jesus se soenverdienste aan die kruis te red. Daarna behoort alles wat ons doen, binne ‘n geloofsraamwerk te geskied. As ek werk soek, of wat ook al doen, vertrou ek die Here om suksesvol te wees. As ek hospitaal toe gaan, stel ek my geloof in die Here om die mediese behandeling wat ek sal kry, vir my genesing te gebruik.

Read more ...

Die Finale Keuse

Opsomming: Die tekens van die tye spreek ons aan om nóú ons saak met die Here reg te maak en sodoende gereed te wees vir dit wat spoedig gaan gebeur.

Ons leef in ‘n baie stormagtige en beslissende tydperk in die wêreldgeskiedenis – ‘n tyd van finale skeiding tussen lig en duisternis. In afwagting op die groot insameling van die oes van die regverdiges, maak die Here sy dorsvloer deur en deur skoon. Die koring sal in die hemelse skure versamel en die kaf met onuitbluslike vuur verbrand word. Daar kom spoedig ‘n tyd van verheerliking vir een groep mense, en veroordeling vir ‘n ander groep.

Read more ...

Wat is Herlewing?

Opsomming: Vir die geestelik afvallige kerke van ons tyd is daar net een oplossing, en dit is herlewing. Charles Finney, verduidelik wat só ‘n stap van hertoewyding behels.

“Here, roep u werk in die lewe [laat dit herleef] in die midde van die jare” (Hab. 3:2).

Voordat mense God sal gehoorsaam, moet hulle eers geestelik deeglik ontwaak. Slegs dan sal hulle teëwerkende kragte in hulle eie lewe kan oorkom.

Read more ...

‘n Bybelse Sondebegrip is vir Verlossing Nodig

Opsomming: Die regte begrip van sonde vestig die aandag op die kardinale probleem wat tussen die verlore sondaar en sy redding deur Jesus Christus staan. ‘n Bybelse sondebegrip, wat toenemend in humanistiese, vormgodsdienstige en intergeloofskringe aangeval word, is ‘n wesenlike deel van die Christelike verlossingsleer. Die Here Jesus het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die volgende oorsig oor die sondeleer, asook verlossing van sonde, is geskryf deur eerw. W.F. Burton onder die titel: Sin, and where to go with evil habits.

Die sielkundige sê dat daar nie sonde is nie. Dit mag wees dat wat hy konstruktiewe en destruktiewe gedrag noem, baie naby kom aan wat die Bybel geregtigheid en sonde noem. Sonde en skuld word egter nie deur gedragsaanpassings of ‘n veranderde ingesteldheid uit die weg geruim nie, maar deur ‘n offer, deur straf, deur die bloed van ‘n onskuldige plaasvervanger.

Read more ...

Sonde is Rebellie Teen God

Opsomming: Sonde is verskillende vorms van rebellie teen God se Persoon, sy oppergesag, sy wette, sy wil en sy wysheid.

Dit is nodig om sonde te identifiseer vir wat dit ten diepste is, naamlik opstand en rebellie teen God. Deur sonde te doen, word die oppergesag van God verwerp, sy wette oortree, sy wil geïgnoreer, sy Naam ontheilig, sy wysheid misken en die beginsels van sy goddelike natuur geminag. Dit is waarom God sonde haat en die ergste denkbare straf oor sondaars uitgespreek het, naamlik die ewige dood (Rom. 6:23; Matt. 25:41).

Read more ...